POGOSTA VPRAŠANJA

AinG PROJEKTIVNI BIRO - pogosta vprašanja

Kaj potrebujem za uspešen začetek gradnje?
Najprej potrebujete LOKACIJSKO INFORMACIJO, ki jo pridobite na pristojnem občinskem uradu.
Nato nas lahko obiščete na Trstenjakovi ulici 7, 2250 Ptuj, lahko tudi pridemo k vam brezplačno.
Potrebovali boste še:
GEODETSKI POSNETEK,
PGD-PROJEKT,
PZI-PROJEKT in uspešnega ter zanesljivega gradbenega izvajalca – vse to vam lahko izdelamo oz. uredimo mi.

Imam črno gradnjo. Kaj moram storiti, da bo objekt postal legalen?
Najprej morate na pristojnem občinskem uradu pridobiti lokacijsko informacijo.
Nadaljnje boste potrebovali geodetski posnetek. Tega vam lahko uredimo mi, prav tako Vam v našem
AinG PROJEKTIVNEM BIROJU lahko izdelamo projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), s katerim pridobimo vsa potrebna soglasja upravljavcev (za elektriko, vodovod, kanalizacijo, cestni priključek ipd.). Dobljeno projektno dokumentacijo je nato treba odnesti na upravno enoto, kjer se vloži za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Kaj je lokacijska informacija?
Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence, vsebuje pa različne podatke glede na namen, za katerega je izdana.
Poleg podatkov o namenski rabi zemljišča vsebuje še vse pogoje, ki jih je treba upoštevati pri gradnji različnih vrst projektov, in informacijo o vrsti soglasij, ki jih je še treba pridobiti pred gradnjo.
Lokacijska informacija se nanaša na zemljiško parcelo.
Stranka, ki želi, da se ji izda lokacijska informacija, mora v zahtevi navesti parcelno številko in katastrsko občino, v kateri leži predmetna parcela, priložiti pa mora tudi potrdilo o plačani upravni taksi.
V vlogi lahko stranka zahteva tudi izdajo kopij izseka kartografskega dela prostorskega akta, na katerih je mogoče natančno določiti meje med ureditvenimi območji (na primer mejo med kmetijskimi in urbanimi zemljišči), kopije planskih kart pa so tudi obvezna priloga v projektu za gradbeno dovoljenje.
Stranka lahko vloži zahtevek tudi za več parcel.
Vir: Pravilnik o obliki lokacijske informacije (Ur. l. RS, št. 35/04).

Kaj je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)?
PGD je sistematično urejen sestav načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja (Ur. l. RS, 2002).

Ali lahko investitor gradi objekt na podlagi projekta za gradbeno dovoljenje PGD?
NE.
PGD je namenjen zgolj pridobitvi gradbenega dovoljenja, in ne izvajanju del, saj je njegova vsebina precej okrnjena in za gradnjo objekta nikakor ne zadostuje (glej odgovor Ministrstva za okolje in prostor).

Kaj je projekt za izvedbo (PZI)?
PZI je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede (Vir: Zakon o graditvi objektov; Ur. l. RS, 2002).
PZI je torej namenjen izvedbi gradnje, tudi zakonodaja v skladu s 26. členom Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/05) določa, da se morajo dela izvajati po PZI.
Običajno se PZI izdela sočasno s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), kar je tudi najbolje, saj je PZI potreben na gradbišči med samo gradnjo.
PZI se lahko izdela tudi naknadno v primeru, ko je gradbeno dovoljenje že izdano.

Ali je projekt za izvedbo (PZI) potreben, če investitor gradi v lastni režiji?
DA.
Zakonski in podzakonski akti nikjer ne predpisujejo, da v primeru gradnje v lastni režiji PZI ni potreben.
V 56. členu novele Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 126/2007), ki se nanaša na spremembo 84. člena, je navedeno, da je treba: "... zagotoviti, da je na gradbišču ves čas gradnje na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja ter vsaj tisti del projekta za izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja gradnje ...".
To preverjajo tudi gradbeni inšpektorji.

Kaj je potrebno priložiti k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja?
V skladu z 2. odstavkom 54. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) je treba zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in druge listine, če tako določa zakon (podrobneje so navedene v 54. členu ZGO-1), npr. služnostne pogodbe, soglasja sosedov, vodno dovoljenje, če bo objekt oskrbovan z vodo iz lastnega vodnega vira ipd.
Vloga je torej sestavljena iz dveh delov;
prvi del pripravi projektant,
drugega praviloma investitor, ki mora zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti tudi dokazilo o pravici do gradnje, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo.
Če je vpis že izveden, lastništva ni treba dokazovati, če je seveda investitor tudi lastnik zemljišča.

Kaj je osnova za odmero komunalnega prispevka?
V skladu s prvim odstavkom 5. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) so merila, ki se navedejo tudi v programu opremljanja, naslednja:
površina stavbnega zemljišča,
neto tlorisna površina objekta,
opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
namembnost objekta in
izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

Za kakršnakoli vprašanja nam lahko pišete ali pa zahtevate klic.
Z veseljem Vam bomo pomagali.